Skip to main content

Photos (12) - 10680 SQM Land for sale in Vizakia, Nicosia

Vizakia, Nicosia, Cyprus
Photos (12) - 10680 SQM Land for sale in Vizakia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Vizakia
land for sale vizakia nicosia 232580 image 281978
land for sale vizakia nicosia 232580 image 281979
land for sale vizakia nicosia 232580 image 281980
land for sale vizakia nicosia 232580 image 281981
land for sale vizakia nicosia 232580 image 281982
land for sale vizakia nicosia 232580 image 281983
land for sale vizakia nicosia 232580 image 281984
land for sale vizakia nicosia 232580 image 281985
land for sale vizakia nicosia 232580 image 281986
land for sale vizakia nicosia 232580 image 281987
land for sale vizakia nicosia 232580 image 281988
land for sale vizakia nicosia 232580 image 281989

Photos (12) - 10680 SQM Land for sale in Vizakia, Nicosia

Vizakia, Nicosia, Cyprus
Photos (12) - 10680 SQM Land for sale in Vizakia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Vizakia