Skip to main content

Photos (4) - 21071 SQM Land for sale in Potamia, Nicosia

Potamia, Nicosia, Cyprus
Photos (4) - 21071 SQM Land for sale in Potamia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Potamia
land for sale potamia nicosia 826439 image 726296
land for sale potamia nicosia 826439 image 677638
land for sale potamia nicosia 826439 image 677637
land for sale potamia nicosia 826439 image 677636

Photos (4) - 21071 SQM Land for sale in Potamia, Nicosia

Potamia, Nicosia, Cyprus
Photos (4) - 21071 SQM Land for sale in Potamia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Potamia