Skip to main content

Photos (4) - 1881 SQM Land for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia

Kokkinotrimithia, Nicosia, Cyprus
Photos (4) - 1881 SQM Land for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kokkinotrimithia
land for sale kokkinotrimithia nicosia 967459 image 884335
land for sale kokkinotrimithia nicosia 967459 image 884334
land for sale kokkinotrimithia nicosia 967459 image 884333
land for sale kokkinotrimithia nicosia 967459 image 884332

Photos (4) - 1881 SQM Land for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia

Kokkinotrimithia, Nicosia, Cyprus
Photos (4) - 1881 SQM Land for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kokkinotrimithia