Skip to main content

Photos (3) - 3666 SQM Land for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia

Kokkinotrimithia, Nicosia, Cyprus
Photos (3) - 3666 SQM Land for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kokkinotrimithia
land for sale kokkinotrimithia nicosia 831368 image 684989
land for sale kokkinotrimithia nicosia 831368 image 684988
land for sale kokkinotrimithia nicosia 831368 image 684987

Photos (3) - 3666 SQM Land for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia

Kokkinotrimithia, Nicosia, Cyprus
Photos (3) - 3666 SQM Land for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kokkinotrimithia