Skip to main content

Photos (3) - 2330 SQM Land for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia

Kokkinotrimithia, Nicosia, Cyprus
Photos (3) - 2330 SQM Land for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kokkinotrimithia
land for sale kokkinotrimithia nicosia 831350 image 684895
land for sale kokkinotrimithia nicosia 831350 image 684894
land for sale kokkinotrimithia nicosia 831350 image 684893

Photos (3) - 2330 SQM Land for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia

Kokkinotrimithia, Nicosia, Cyprus
Photos (3) - 2330 SQM Land for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kokkinotrimithia