Skip to main content

Photos (12) - 1 Bedroom Penthouse for sale in Kato Lakatamia, Nicosia

Kato Lakatamia, Nicosia, Cyprus
Photos (12) - 1 Bedroom Penthouse for sale in Kato Lakatamia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kato Lakatamia
1 bedroom penthouse for sale kato lakatamia nicosia 226447 image 212908
1 bedroom penthouse for sale kato lakatamia nicosia 226447 image 212909
1 bedroom penthouse for sale kato lakatamia nicosia 226447 image 212910
1 bedroom penthouse for sale kato lakatamia nicosia 226447 image 212911
1 bedroom penthouse for sale kato lakatamia nicosia 226447 image 212912
1 bedroom penthouse for sale kato lakatamia nicosia 226447 image 212913
1 bedroom penthouse for sale kato lakatamia nicosia 226447 image 212914
1 bedroom penthouse for sale kato lakatamia nicosia 226447 image 212915
1 bedroom penthouse for sale kato lakatamia nicosia 226447 image 212916
1 bedroom penthouse for sale kato lakatamia nicosia 226447 image 212917
1 bedroom penthouse for sale kato lakatamia nicosia 226447 image 212918
1 bedroom penthouse for sale kato lakatamia nicosia 226447 image 212919

Photos (12) - 1 Bedroom Penthouse for sale in Kato Lakatamia, Nicosia

Kato Lakatamia, Nicosia, Cyprus
Photos (12) - 1 Bedroom Penthouse for sale in Kato Lakatamia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kato Lakatamia