Skip to main content

Photos (3) - 15051 SQM Land for sale in Fikardou, Nicosia

Fikardou, Nicosia, Cyprus
Photos (3) - 15051 SQM Land for sale in Fikardou, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Fikardou
land for sale fikardou nicosia 946081 image 849158
land for sale fikardou nicosia 946081 image 849157
land for sale fikardou nicosia 946081 image 849156

Photos (3) - 15051 SQM Land for sale in Fikardou, Nicosia

Fikardou, Nicosia, Cyprus
Photos (3) - 15051 SQM Land for sale in Fikardou, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Fikardou